Partners

    Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania

   

      APMR je Romunska delodajalska organizacija, ustanovljena leta 1992, ki zastopa interese podjetij v pohištveni in lesni industriji. Interese proizvajalcev pohištva predstavlja in zastopa z vseh vidikov (pravni, gospodarski, tehnološki, izobraževalni, oglaševalski, infromacijski, itd.). Njeni člani so večinoma proizvajalci pohištva, pa tudi proizvajalci surovin, laminata in druge s proizvodnjo pohištva povezane organizacije (dobavitelji in posredniki), kot tudi trgovine s pohištvom, ter raziskovalne in izobraževalne institucije na tem področju. Organizacija je eden dveh glavnih partnerjev socialnega dialoga Romunske pohištvene industrije in aktivni član Evropskega socalnega dialoga – Pohištvo (ESDF); kot član delovne skupine na področju izobraževanja in usposabljanja. Sestavlja jo 400 podjetij, od tega 210 proizvajalcev pohištva, preko 40 izobraževalnih ustanov in več kot 10 oblikovalskih podjetij. V družbah, ki so članice AMPR je zaposlenih preko 40% delavcev v romunskem pohištvenem sektorju. APMR v sodelovanju z drugimi organizacijami ponuja uspodabljanja za managerje in delavce, od leta 2000 pa prireja tudi seminarje o dizajniranju tako za študente kot strokovnjake. Je tudi organizator najpomemnejših tekmovanj v oblikovanju pohištva. Nacionalno tekmovanje v oblikovanju pohištva (od leta 2003; prvo tovrstno tekmovanje v Romuniji), se je razvilo v ohromno bazo oblikovalcev pohištva in oblikovalskih šol po celotni državi, zdaj pa je del nacionalnega omrežja pri oblikovanju pohištva.

 

    Transilvanska Univerza v Brasovu

   

      UTB je visokošolski zavod v romunskem Brasovu. Po ponudbi izobraževalnih programov, raziskovalni dejavnosti in številu študentov je ena največjih univerz v Romuniji. S strani Romunske Agencije za Zagotavljanje Kakovosti v Visokem Šolstvu (ARACIS) je prejela oceno ‘’Visoka stopnja zaupanja’’, v mednarodnem merilu pa jo ocenujeje Evropsko Združenje Univerz (EUAIEP).

      Univerzo sestavlja 18 fakultet, obiskuje jo okoli 20000 študentov, na njej pa poučuje 800 pedagoških delavcev. Univerza ponuja 100 dodpiplomskih študijskih programov (redne, izredne in študij na daljavo), 66 magistrskih programov (prav tako v omenjenih 3 različicah) in doktorski študij na 17 različnih področjih.

      Raziskovalna dejavnost na univerzi je izrazito interdisciplinarna, kar ji je omogočilo visoke nacionalne dosežke in intergracijo v evropski raziskovalni prostor. Po procesu interne evalvacije je univerza ustvarila 22 raziskovalnih oddelkov, ki so neodvisno upravljani in z lastnimi delavci ter infrastrukturo opravljajo odlično raziskovalno delo ter razvijajo inovativne visoko-tehnološke produkte.

 

    Univerza na Primorskem

   

      Univeza na Primorskem je bila ustanovljena leta 2003 z namenom vzpostavljanja visoko kakovostnih študijskih in raziskovalnih programov, ki promovirajo naravno in kulturno dediščino ter jo povezujejo z izobraževalnimi, intelektualnim in raziskovalnimi potenciali ostalega sveta. Učno in raziskovalno okolje na UP je izrazito interdisciplinarno, z dvema osrednjima stebroma: matematika, naravoslovje in tehnologija, ter humanistične in družboslovne vede. Poleg tega si UP dejavno prizadeva za sodelovanje tako z industrijo kot lokalno skupnostjo in s tem zagotovlja, da programi pripravijo študente na sedanji trg dela in izzive v prihodnosti. Raziskovalci, ki sodelujejo v tem projektu so člani Oddelka za tehnologijo na Inštitutu Andreja Marušiča (IAM). So v tesnem stiku z industrijo, pri čemer skušajo z raziskovalno dejavnostjo prispevati k produktivnosti, promociji zdravja in varnosti pri delu, inovativnosti ter prenosu znanstvenih dognanj v poslovane procese in s tem prispevati k rasti gospodarstva v regiji. Področja njihovega raziskovalnega dela so ergonomija, kineziologija, lesarstvo in trajnostna gradnja. Raziskovalci na UP pogosto sodelujejo z lokalnimi podjetji in mestnimi, regionalnimi ter nacionalnimi iniciativami za spodbujanje izobraževanja in gospodarstva. Med največje partnerje spade Luka Koper (največje slovensko pristanišče), v sodelovanju s katerim se raziskuje (poleg številnih drugih projektov) predvsem možnosti za izboljšanje zdravja z ergonomskimi intervencijami za upravljalce strojev in številne druge delavce. Bilateralni project Slovenije in Italije, EnergyViLLab, je nadaljni project, povezan z industrijo. Prispevek UP vključuje povezovanje malih in srednjih podjetij v ‘’živi laboratorij’’, v katerem nastajajo inovacije na področju trajnostno gradnjo stanovanj. Projekt vključuje arhitekte, gradbena podjetja, proizvajalce oken, proizvajalce materialov in druge ustanove s celotne Slovenije, ki v tesnem sodelovanju razvijajo nove rešitve.

 

    ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACION CENTRO TECNOLOGICO

    DEL MUEBLEY LA MADERA DE LA REGION DE MURCIA

   

      CETEM je neprofitna znanstveno-raziskovalna in izobraževalna organizacija na na jugovzhodu Španije. Osnovna je bila na pobudo privatnih podjetij v pohištvenem in lesnem sektorju v Murciški regiji. Uradno je bila ustanovljena leta 1995 s podporo regionalne uprave, španskega Ministrstva za industrijo in Evropske Unije. CATEM sestavlja 30 strokovnjakov iz različnih področij: inženirstva, tehnološkega transferja, poslovne administracije, kemije, psihologije, učenja, oblikovanja itd. Njihov namen je aktivno prispevati k socialno-ekonomskemu razvoju podjetij, tako da zagotavljajo podporo in promocijo inovacij ter tehnološkega razvoja s snovanjem strategij konkurenčnosti in zagotavljanja usposabljanj. Kljub soočanju s težkimi pogoji v letu 2008, je španski trg pohištva trenutno vreden 4,6 miljard evrov s tendenco obnavljanja, kar predstavlja 5% evropski delež.

 

    OIGPM – Poljska Nacionalna zbornica proizvajalcev pohištva

   

      Poljska Nacionalna zbornica proizvajalcev pohištva, OIGPM, ščiti interese svojih članov in celotnega pohištvenega sektorja. Zatopa več kot 100 podjetij iz pohištvene industrije in sorodnih področij v dialogu z vlado in ne-vladnimi organizacijami. Večina aktivnosti organizacije je usmerjena v promocijo in zastopanje poljske pohištvene industrije na nacionalni in mednarodni ravni. Glavni cilje zbornica tako doseže z naslednjimi aktivnostmi :

  • Promocijo poljske organizacije na področju trgu pohištva, ki so članice OIGPM na nacionalni in mednarodni ravni, vključno z njihovimi izdelki, s pomočjo blagovne znamke ‘’POLJSKO POHIŠTVO – DOKAZANA KVALITETA’’ in integracijo članov zbornice vanjo.

  • Svetovanjem in poučevanjem članov zbornice na področju organizacijske zakonodaje tako z vidika gospodarkse dejavnosti kot upravljanja.

  • Izvajanjem promocijske in razširitvene aktivnosti (posebej v biltenih OIGPM in časopisu Rzeczpospolita).

  • Oglaševalsko aktivnostjo (denimo na mednarodnem sejmu pohištva v Poznanu na Poljskem) Oglaševalsko aktivnostjo (denimo na mednarodnem sejmu pohištva v Poznanu na Poljskem).

  • Aktivnostmi, povezanimi z organizacijsko razstav in sejmov.

  • Raziskave in inovacije na trgu pohištva ter o javnem mnenju.

  • Z razglašanjem in obveščanjem o sklepih pristojnih organov in mnenj drugih organizacij, vezanih na obstoječe tržne pristope, cene, izvore surovin in druga mnenja ter informacije, ki zadevanjo poslovanje in podjetja.

  • Z zastopanjem pohištvenega sektroja pred nacionalnim oragni z namenom varovanja njihovih ekonomskih in poslovnih interesov.

  • Z ustvarjanjem arbitražnih sodišč za reševanje gospodarskih sporov na podlagi trenutnih zakonskih predpisov.

  • S tehničnimi, ekonomskimi in pravnimi storitvami, vključno z analitičnimi in svetovalnimi storitvami.