Parteneri

    Asocia?ia Producătorilor de Mobilă din România

   

      APMR este o organiza?ie patronală din România, cu personalitate juridică, constituită în 1992, ce reprezintă interesele firmelor române?ti care activează în domeniul mobilei ?i al produselor din lemn. APMR reprezintă ?i promovează interesele producătorilor de mobilă din România sub toate aspectele (legal, economic, tehnologic, pregătire profesională, promovare, informare etc). Membrii săi sunt în principal producători de mobilă, dar ?i producători de materii prime, producători de produse stratificate din lemn, precum ?i firme din domenii conexe mobilei (furnizori ?i comercian?i), comercian?i de mobilier, institu?ii de cercetare-dezvoltare, institu?ii de educa?ie din domeniu. Este unul din cei doi principali parteneri de dialog social din industria românească de mobilă ?i membru activ al comisiei de Dialog Social European – Mobilă (ESDF); membru al Grupului de Lucru pentru pregătire profesională ESDF. O organiza?ie patronală reprezentativă: 400 de firme membre, din care 210 sunt firme de mobilier, peste 40 sunt institu?ii de pregătire ?i educa?ie profesională, mai mult de 10 sunt companii de design. În firmele din cadrul APMR sunt angaja?i mai mult de 40% din totalul persoanelor care lucrează în industria na?ională de mobilă. APMR participă, împreună cu alte organiza?ii, la proiecte de instruire pentru manageri ?i lucrători ?i organizează din anul 2000 seminarii de design atât pentru studen?i, cât ?i pentru profesioni?ti. Este organizatoare a celei mai importante competi?ii de design de mobilier din România: Concursul Na?ional de Design de Mobilă din 2003 (primul concurs de acest gen din România), a dezvoltat o bază de date cuprinzătoare de designeri de mobilă ?i ?coli de design din întreaga ?ară. Face parte din re?eaua na?ională de design de mobilier.

 

    UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

   

      UTBv este o institu?ie de învă?ământ superior din Bra?ov, România ?i, prin oferta educa?ională, cercetarea ?tiin?ifică ?i numărul de studen?i, una dintre cele mai mari universită?i din România. Universită?ii i s-a atribuit fost calificativul „Grad ridicat de Încredere” de către Agen?ia Română pentru Asigurarea Calită?ii în Învă?ământul Superior (ARACIS) ?i este evaluată interna?ional de către Asocia?ia Europeană a Universită?ilor (EUAIEP).

      Universitatea include 18 facultă?i cu un total de aproximativ 20.000 studen?i ?i 800 de cadre didactice. Universitatea oferă 100 de programe de studiu de licen?ă de zi, cu frecven?ă redusă ?i învă?ământ la distan?ă ?i 66 programe de studii avansate sau studii ?tiin?ifice de master, de asemenea la zi, cu frecven?ă redusă ?i învă?amânt la distan?ă. În prezent universitatea pune la dispozi?ia celor interesa?i studii doctorale în 17 domenii.

      Activitatea de cercetarea din universitate a fost structurată pe domenii interdisciplinare prioritare, capabile să asigure atingerea unei pozi?ii de top la nivel na?ional ?i integrarea deplină în spa?iul european de cercetare. În urma unui proces de evaluare internă, universitatea a creat 22 de departamente de cercetare, auto-gestionate ?i care func?ionează cu personalul ?i infrastructura proprii, efectuând cercetare de excelen?ă, care vizeazădezvoltarea unor produse inovatoare de înaltă tehnologie.

 

    Universitatea Primorska

   

      Universitatea Primorska a fost înfiin?ată în 2003 pentru a realiza programe de studiu ?i cercetare de înaltă calitate, care promovează patrimoniul cultural ?i natural, dezvoltându-le ?i integrându-le în corela?ie cu poten?ialul educa?ional, intelectual ?i de cercetare al restului lumii. UP furnizează o cercetare activă, interdisciplinară ?i un mediu de studiu bazat pe doi piloni fundamentali: matematică, ?tiin?e naturale ?i tehnologie, ?i ?tiin?e umaniste ?i sociale. În plus, UP caută în mod activ să colaboreze îndeaproape atât cu industria, cât ?i cu comunitatea pentru a se asigura că programele sale pregătesc studen?i pentru actuala pia?ă a for?ei de muncă ?i pentru provocările viitoare. Cercetătorii participan?i la acest proiect sunt membrii ai Departamentului de Tehnologie din cadrul Institutului Andrej Marušič ?i lucrează îndeaproape cu industria la proiecte de cercetare pentru cre?terea productivită?ii muncii, promovarea sănătă?ii ?i siguran?ei angaja?ilor firmelor, pentru a sprijini inova?ia ?i a transfera cuno?tin?ele ?tiin?ifice către domeniului afacerilor pentru a ajuta la cre?terea economiei locale. Aria lor de interes include ergonomia, kineziologia, ?tiin?a lemnului ?i construc?iile durabile. Cercetătorii universită?ii lucrează frecvent cu oamenii de afaceri locali ?i colaborează cu ini?iativele ora?ului, regionale ?i na?ionale pentru a stimula procesul de învă?are ?i economia. Partenerii industriali majori includ Luka Koper – portul cel mai important din Slovenia – cu care cercetările în curs sunt concentrate pe îmbunătă?irea stării de sănătate a lucrătorilor prin solu?ii ergonomice pentru operatorii pe ma?ini grele ?i pentru mul?i al?i angaja?i (pe lângă multe alte proiecte). O altă ini?iativă recentă care implică industria a fost un proiect bilateral între Italia ?i Slovenia denumit EnergyViLLab. Contribu?ia universită?ii include reunirea unor IMM-uri pentru a forma un laborator viabil pentru inovare în domeniul proiectării de locuin?e durabile; firmele aduse împreună au inclus arhitec?i, firme de construc?ii, producători de ferestre, producători de materiale ?i alte păr?i interesate de a găsi împreună solu?ii inovatoare, de pe tot cuprinsul Sloveniei.

 

    CENTRUL TEHNOLOGIC DE MOBILĂ ?I LEMN AL REGIUNII MURCIA

   

      CETEM este o organiza?ie non-profit de cercetare ?tiin?ifică ?i pregătire profesională, situată în sud-estul Spaniei. CETEM a fost creat la ini?iativa firmelor private din sectoarele mobilei ?i prelucrării lemnului din regiunea Murcia, ?i înfiin?ată în 1995 cu sprijinul ini?ial al guvernului regional, al Ministerului Spaniol al Industriei ?i al Uniunii Europene. CETEM este format din 30 de speciali?ti cu diferite domenii de expertiză: inginerie, transfer tehnologic, administrarea afacerilor, chimie, psihologie, învă?ământ, design etc. Scopul său este acela de a contribui activ la dezvoltarea socio-economică a companiilor, prin furnizarea de sprijin ?i promovarea proceselor de inovare ?i dezvoltare tehnologică, cum ar fi strategii de competitivitate în mediul de afaceri ?i programe de instruire. În pofida faptului că a recut prin momente dificile în 2008, pia?a spaniolă de mobilă presupune în mod curent vânzări de 4,6 milioane Euro cu tendin?ă de revenire, ceea ce reprezintă un procent de 5% din distribu?ia de mobilier din întreaga Europă.

 

    OIGPM - Camera de Comer? a Producătorilor de Mobilă din Polonia

   

      Camera de Comer? a Producătorilor de Mobilă din Polonia, OIGPM, protejează interesele membrilor săi ?i al întregului sector de mobilă. Camera reprezintă mai mult de 100 de firme din industria mobilei ?i sectoarele conexe, în dialogul cu guvernul ?i organiza?iile neguvernamentale. Principalele activită?i ale camerei sunt concentrate pe promovarea ?i reprezentarea sectorului de mobilă din Polonia la nivel na?ional ?i interna?ional. Din acest motiv, principalele obiective ale camerei sunt realizate prin:

  • Promovarea entită?ilor poloneze membre ale OIGPM implicate în comer?ul cu mobilă, precum ?i a produselor lor la nivel na?ional ?i interna?ional cu ajutorul mărcii comerciale: “MOBILA POLONEZĂ – CALITATE DOVEDITĂ“, precum ?i prin integrarea membrilor Camerei în jurul mărcii.

  • Asisten?ă în privin?a legilor, consulting ?i informare atât în ce prive?te activitatea economică, cât ?i în domeniul managementului.

  • Activită?i de promovare ?i diseminare (în special în buletinul informativ OIGPM ?i în Rzeczpospolita)

  • Activită?i de reclamă (de exemplu în timpul târgurilor interna?ionale de mobilă din Poznań, Poznań Meble Polska)

  • Activită?i privind organizarea târgurilor ?i expozi?iilor

  • Servicii de cercetare ?i inovare legate de pia?a de mobilă ?i opinia publică.

  • Delivering on the resolution of the authorities or the other entities opinions and information about existing trade habits, prices, the origin of goods and the other opinions and information concerning the economic trade and companies.

  • Furnizarea la cererea autorită?ilor sau a altor entită?i a opiniilor sau informa?iilor despre obiceiuri comerciale curente, pre?uri, origine a bunurilor ?i alte opinii ?i informa?ii privitoare la schimburile economice ?i firme.

  • Crearea, utilizând regulamentele existente, cur?ilor de arbitraj pentru a rezolva litigiile cu bază economică.

  • Servicii tehnice, economice ?i juridice, ce includ servicii de analiză ?i consultan?ă.