Descriere

      Educa?ia ?i Pregătirea profesională au fost recunoscute în Strategia UE 2020 ca fiind factori cheie pentru a surmonta criza socio-economică ce afectează ?ările UE, pentru a impulsiona cre?terea economică ?i a numărului de locuri de muncă ?i a promova echitatea ?i incluziunea. În plus, există nevoia de a furniza organiza?iilor ?i muncitorilor tineri oportunită?i de pregătire profesională ?i cooperare pentru a-?i dezvolta competen?ele profesionale ?i a dezvolta dimensiunea UE a muncii tineretului.

      Un sfert din mobila ?i piesele pentru dormit din lume sunt produse în UE. În 2012, peste 900.000 de lucrători europeni erau angaja?i în aproximativ 126.000 de firme de profil. În acela?i an, produc?ia sectorului s-a ridicat la peste 84 miliarde Euro, cu o valoare adăugată de aproape 30 miliarde Euro. Cu toate acestea, cifrele de produc?ie erau cu 13% mai mici decât în 2007, în timp ce pia?a asiatică î?i mărise produc?ia în aceea?i perioadă cu 230%. Factorii principali care afectează competitivitatea în prima parte a lan?ului valoric (în amonte) includ disponibilitatea materiilor prime, investi?iile în utilaje ?i echipamente ?i for?a de muncă bine calificată. Referitor la acest ultim factor, calificarea lucrătorilor rămâne unul din punctele cele mai importante în industria mobilei ?i a produselor pentru dormit. Încurajarea dezvoltării competen?elor ?i abilită?ilor implică ini?iative care să abordeze pregătirea continuă a lucrătorilor pentru a-i men?ine la curent cu ultimele noută?i în domeniul lor profesional ?i a le permite să achizi?ioneze noi competen?e aliniate la tehnologiile noi, precum ?i dezvoltarea de noi ini?iative pentru promovarea anticipării nevoilor viitoare de abilită?i pentru aceste sectoare ?i sprijinirea unor colaborări între industrie, parteneri sociali ?i educa?ie.

      ERGOSIGN a fost dezvoltat pentru a spori ?ansele de colaborare între institu?iile de educa?ie ?i formare profesională ?i actorii din economie, furnizând ini?iative de cooperare între păr?ile interesate ?i transferul cuno?tiin?elor în aceste sectoare. ERGOSIGN se aliniază direct obiectivelor CE în termenii educa?iei ?i formării profesionale (pe baza procesului de la Copenhaga): de îmbunătă?ire a calită?ii instruirii ?i profesioni?tilor din domeniul educa?iei ?i pregătirii profesionale, ?i de creare de programele de instruire mai relevante pentru pia?a muncii.

      Sectoarele mobilei ?i produselor de dormit din UE sunt factori cheie ai cre?terii durabile, având o contribu?ie semnificativă la sănătatea economică, competitivitatea, creativitate, inova?ia, ocuparea for?ei de muncă ?i exportul acestor industrii. Parteneriatul propune crearea unei căi flexibile de învă?are în consens cu nevoile celor ce studiază ?i ale companiilor din sectoarele de mobilă tapi?ată ?i produse pentru dormit, precum si din sectoarele conexe, un program de instruire între educa?ia ?i pregătirea profesională, învă?ământul superior ?i actorii din economie care va îmbunătă?i inovarea întreprinderilor, expertiza ?i valoarea adăugată.

      ERGOSIGN vizează crearea de materiale de pregătrire online despre ergonomie aplicată produselor tapi?ate ?i a celor pentru dormit, dezvoltate de către furnizori de pregătire ?i formare profesională care desfă?oară propriile programe de instruire, adaptate necesită?ilor acestor sectoare, ?i de către Universită?i, ale căror departamente implicate în proiect sunt exper?i EU în domeniul ergonomiei. Din acest obiectiv principal, se definesc alte câteva obiective specifice:

  • Identificarea ?i în?elegerea decalajelor între competen?ele curente ?i necesită?ile de pregătire ale designerilor din UE pentru a le da acestora posibilitatea să dezvolte produse func?ionale de mobilier ?i de dormit care se conformează din punct de vedere ergonomic scopului pentru care au fost create (mobilier pentru lucru, pentru locuin?ă, pentru odihnă).

  • Definirea unor programe comune ce vor defini ?i analiza cele mai adecvate căi de pregătire (instruire) care să vizeze decalajele ?i nevoile de competen?e identificate

  • Dezvoltarea de materiale de învă?are, predare ?i pregătire profesională potrivit curriculei comune. Aceste materiale se vor concentra pe principiile de bază ale ergonomiei, pe considerente ?i materiale specifice ergonomiei care contribuie la ergonomia produsului final (spume poliuretanice flexibile, geluri poliuretanice termoplastice (TPU), materiale textile etc).

  • Îmbunătă?irea integrării Realită?ii Virtuale în procesele de învă?are, predare ?i pregătire profesională ?i sprijinirea celor care studiază ?i a instructorilor în ceea ce prive?te îmbunătă?irea propriilor competen?e digitale ?i a utilizării TIC

  • Promovarea accesului deschis la con?inutul materialelor aferente procesului de predare ?i de învă?are care se adresează sectoarelor tradi?ionale, potrivit nevoilor ?i a?teptărilor individuale, reducând decalajele / nepotrivirile între competen?ele necesare ?i cele existente

  • Consolidarea capacită?ii organiza?ionale în aceste sectoare: stabilirea unui Parteneriat Strategic stabil ?i activ, care va promova cooperarea activă între firme, organiza?ii profesionale ?i organisme locale sau regionale pentru a sprijini pregătirea ?i formarea profesională de foarte bună calitate cu accent puternic pe învă?area bazată pe practică.

      Activită?ile care ?in de inova?ie, inclusiv cele legate de educa?ie ?i instruire, tind să fie concentrate geografic în cadrul unor entită?i individuale în care cuno?tin?ele au fost transferate între diferite sectoare industriale, de educa?ie ?i de instruire, ?inând cont de influen?a puternică a culturii regiunii. Inova?ia în educa?ie ?i pregătire profesională este rareori atinsă în izolare, deoarece competen?ele ?i experien?ele sunt răspândite ulterior de la diferitele entită?i de educa?ie ?i pregătire în afara mediului academic ?i a frontierelor geografice. Pentru a depă?i aceste provocări ERGOSIGN este realizat de către actori din diferite sectoare ?i ?ări.