Partnerzy

    Lider - Asociatia Producatorilor de Mobila din Romania

   

      APMR jest legalną rumuńską jednostką, powstałą w 1992 roku jako organizacja pracodawców, działającą w interesie rumuńskich firm branży meblarskiej oraz wyrobów z drewna. APMR reprezentuje i promuje rumuńskich producentów mebli we wszystkich ich obszarach zainteresowania (prawnym, ekonomicznym, technologicznym, VET, promocja, informacja). Jej członkami są głównie producenci mebli, ale także również producenci surowców, producenci produktów laminowanego drewna oraz różne firmy związane z meblami (dostawcy i handlowcy), sprzedawcy mebli, R&D, instytucje kształcące w zakresie meblarstwa. APMR jest jednym z dwóch głównych partnerów dialogu społecznego w rumuńskim przemyśle meblarskim oraz jest aktywnym członkiem Europejskiego Dialogu Społecznego (ESDF), członek grupy roboczej ESDF na VET. APMR jest przedstawicielem pracodawców: 400 firm członkowskich, z czego 210 to firmy meblarskie, ponad 40 to szkoły VET i organizacje edukacyjne, więcej niż 10 to firmy designerskie. Firmy zrzeszone przez APMR stanowią ponad 40% zatrudnionych pracowników w krajowym przemyśle meblarskim. APMR uczestniczy wraz z innymi organizacjami w projektach szkoleniowych przeznaczonych dla menadżerów i pracowników oraz organizuje seminaria designerskie dla studentów i profesjonalistów już od 2000 roku. APMR jest organizatorem najważniejszego konkursu meblowego designu w Rumunii działającego od 2003 roku: Narodowy Konkurs Projektowania Mebli (pierwszy konkurs tego typu w Rumunii), opracowuje dużą bazę danych projektantów mebli oraz szkół projektowych z całego kraju. Jest częścią organizacji projektowania mebli.

 

    Uniwersytet Transylvania w Brasov

   

      UTBv jest jednostką szkolnictwa wyższego w mieście Braszow w Rumunii. Dzięki swojej ofercie edukacyjnej, badaniom naukowym i liczbie studentów, stanowi jeden z największych uniwersytetów. Uniwersytet otrzymał nagrodę „wysokiego stopnia zaufania” od Rumuńskiej Agencji Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ARACIS) oraz jest oceniany w międzynarodowej skali przez European University Association (EUA IEP).

      Uniwersytet prowadzi 18 wydziałów, łącznie gromadzi około 20 000 studentów i 800 osób należących do kadry nauczycielskiej. Uczelnia oferuje 100 FT, PT oraz program kształcenia na odległość na poziomie licencjatu, 66 zaawansowanych badań oraz naukowe programy magisterskie i FT, PT oraz kształcenie na odległość. Aktualnie studia doktoranckie dostępne są na 17 kierunkach.

      Badania na Uniwersytecie zostały zbudowane na interdyscyplinarnych dziedzinach priorytetowych, będąc w stanie zapewnić najwyższą pozycję na szczeblu krajowym i pełną integrację w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Podczas wewnętrznego procesu oceniania, Uniwersytet zdefiniował 22 działy badawcze, samodzielnie zarządzane oraz działające dzięki własnemu personelowi i infrastrukturze.

 

    Uniwersytet Primorska

   

      Uniwersytet Primorska powstał w 2003 roku, prowadzi wysokiej jakości badania i programy badawcze, które promują naturalne i kulturalne dziedzictwo, jednocześnie rozwijając i integrując wykształcenie, intelektualny i badaczy potencjał reszty świata. Uniwersytet prowadzi aktywne, interdyscyplinarne badania, bada środowisko bazując na dwóch podstawowych filarach: matematyka, nauki przyrodnicze i technologie, nauki humanistyczne i społeczne. Ponadto Uniwersytet aktywnie stara się współpracować z przemysłem oraz społecznością w celu zagwarantowania programów nauczania dla studentów, które odpowiadałyby istniejącemu rynkowi pracy oraz przyszłym wyzwaniom. Naukowcy biorący udział w projekcie ERGOSIGN są członkami Departamentu Instytutu Technologii Andrej Marusic oraz ściśle współpracują z przemysłem w projektach badawczych w celu zwiększenia ich efektywności, promują bezpieczeństwo i dbanie o zdrowie pracowników, wspierają innowacje oraz transfer wiedzy naukowej do biznesu w celu rozwoju regionalnej gospodarki. Ich obszary zainteresowań obejmują ergonomię, kinezjologię, naukę o drewnie oraz zrównoważone budownictwo. Naukowcy z Uniwersytetu często współpracują z lokalnymi firmami i współpracują przy miejskich, regionalnych i krajowych inicjatywach w celu wzmocnienia gospodarki i nauki. Główni partnerzy przemysłowi włączają Luka Koper – główny port morski w Słowenii w badania, koncentrują się na poprawie zdrowia pracowników przez rozwiązania ergonomiczne dla operatorów maszyn ciężkich oraz pozostałych pracowników (oprócz wielu innych projektów). Inną ostatnią inicjatywą Uniwersytetu było zaangażowanie przemysłu w dwustronny projekt pomiędzy Włochami a Słowenią o nazwie „EnergyViLLab”. Wkładem uczelni jest tworzenie żywego laboratorium innowacji w zrównoważonym projektowaniu mieszkaniowym w tym architektów, firmy budowlane, producenci okien, producenci materiałów i innych zainteresowanych stron z całej Słowenii w celu znajdywania wspólnie nowych rozwiązań.

 

    ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACION CENTRO TECNOLOGICO

    DEL MUEBLEY LA MADERA DE LA REGION DE MURCIA

   

      Jest organizacją badawczą i szkoleniową non profit. Znajduje się w południowo wschodniej Hiszpanii. CETEM powstał dzięki inicjatywie prywatnych firm działających w sektorze meblowym i drzewnym w regionie Murcji. W powstaniu CETEMu w 1995 roku pomógł także regionalny rządu, Hiszpańskie Ministerstwo Przemysłu i Unia Europejska. CETEM jest tworzony przez 30 specjalistów pochodzących z różnych środowisk: inżynieria, transfer technologii, zarządzanie, chemia, psychologia, nauka, design itp. Zakres środowisk aktywnie przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego przedsiębiorstw przez zapewnienie wsparcia i promowanie procesów technologii i innowacji, takie jak strategie konkurencyjności w środowisku biznesowym i programów szkoleniowych. CETEM był świadkiem trudnych warunków, które zapanowały w 2008 roku, jednak aktualnie hiszpański rynek meblowy zakłada 4,6 mln euro zysku z tytułu przywrócenia tendencji, co stanowi 5% udziału w Europie.

 

    OIGPM - Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli

   

      Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli jest organizacją non-profit, która chroni interesów swoich członków i całego sektora meblarskiego. Izba reprezentuje ponad 100 przedsiębiorstw meblarskich oraz związanych z sektorem w rozmowach z rządem i organizacjami poza rządowymi. Głównymi działaniami Izby jest promocja i reprezentowanie polskiego sektora meblarskiego na narodowym i międzynarodowym szczeblu. Z tego powodu, głównymi celami Izby jest:

  • Promocja polskich podmiotów branży meblarskiej będących członkami OIGPM jak i ich produktów na poziomie krajowym i międzynarodowym, z pomocą znaku branżowego „Polskie Meble – Potwierdzona Jakość” jak również integracja członków Izby wokół znaku towarowego.

  • Usługi organizacyjno-prawne, konsultingowe i informacyjne w ramach zarówno działalności gospodarczej i zarządzania.

  • Działania promocyjne i rozpowszechniające (specjalny biuletyn Izby oraz dziennik Rzeczpospolita).

  • Działania reklamowe (np. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich - Meble Polska).

  • Działania powiązane z organizacją targów i wystaw.

  • Usługi w zakresie badań i innowacji w dziedzinie rynku meblarskiego i opinii publicznej.

  • Dostarczanie rozwiązań organów lub opinii innych podmiotów oraz informacji dotyczących istniejących rozwiązań handlowych, cen, pochodzenia towarów oraz innych opinii i informacji dotyczących handlu.

  • Reprezentowanie branży meblarskiej przed organami krajowymi w celu ochrony ich interesów ekonomicznych i biznesowych.

  • Tworzenie, z wykorzystaniem istniejących przepisów, polubownych sądów do uregulowania sporów opartych na tle ekonomicznym.

  • Usługi techniczne, ekonomiczne i prawne, co włącza analizę oraz usługi doradcze.